Algemene voorwaarden

1. Alle leveringen en/of diensten vanwege Fris doekske BV zijn onderworpen aan voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden, die steeds integraal deel uitmaken van iedere overeenkomst tussen Fris doekske BV en de klant. Elke bestelling houdt de integrale aanvaarding in van voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden. Iedere afwijking van voormelde verkoopsvoorwaarden dient schriftelijk vastgesteld en aanvaard te worden door Fris doekske BV.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op factuur, dient iedere factuur te worden betaald uiterlijk op de dertigste kalenderdag na de betreffende factuurdatum.

3. Iedere factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest ten belope van tien procent op jaarbasis, berekend op het verschuldigde bedrag, vanaf de factuurdatum tot en met de datum van algehele betaling.

4. Iedere op haar vervaldag niet volledig betaalde factuur wordt bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van tien procent van het totale factuurbedrag, dit met een minimum ten bedrage van vijfenzeventig euro per factuur en onverminderd de gerechtskosten en/of andere invorderingskosten.

5. Iedere betwisting met betrekking tot leveringen, diensten en/of facturen vanwege Fris doekske dient op straffe van onontvankelijkheid bij ter post aangetekende brief te worden meegedeeld aan de vennootschapzetel van Fris doekske BV, uiterlijk op de achtste kalenderdag na de betreffende factuurdatum. De poststempel op voormelde brief geldt hierbij als enig bewijs.

6. De goederen reizen steeds op volledig risico van de klant. Na levering draagt uitsluitend de klant alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen.

7. De voorgestelde leveringstermijn kan met enkele weken schommelen zonder dat dit aanleiding kan geven tot ontbinding van de overeenkomst, verbreking van de overeenkomst en/of enige schadevergoeding door Fris doekske BV. De levertijd gaat in op de dag waarop Fris doekske BV de bestelling schriftelijk heeft bevestigd en beschikt over alle nodige en door de klant te verstrekken gegevens.

8. Alle offertes van Fris doekske BV verbinden Fris doekske BV pas na schriftelijk akkoord vanwege Fris doekske BV. Alle prijzen zijn weergegeven in euro en exclusief btw en/of andere taksen, behoudens andersluidende vermelding. Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, zijn steeds voor rekening van de klant.

9. Fris doekske BV heeft steeds het recht om een voorschot te vragen aan de klant. Behoudens andersluidende schriftelijk bepaling, dient de klant bij een bestelling van meer dan drieduizend zevenhonderdvijftig euro een voorschot te betalen ten belope van vijftig procent van het totale bedrag van de bestelling, bij een bestelling van meer dan zevenduizend vijfhonderd euro dient de klant een voorschot te betalen ten belope van vijfenzeventig procent van het totale bedrag van de bestelling. Pas na ontvangst van het voorschot kan door Fris doekske BV uitvoering worden gegeven aan de bestelling.

10. Indien een bestelling betrekking heeft op drukwerk, bezorgt Fris doekske BV voorafgaandelijk aan de klant een proefdruk. Pas nadat de klant zijn akkoord met de proefdruk schriftelijk heeft bevestigd, kan door Fris doekske BV uitvoering worden gegeven aan de bestelling. De klant draagt de volledige verantwoordelijk in verband met de correctheid van de goedgekeurde proefdruk.

11. Ingeval van contractuele wanprestatie door de klant en/of indien de klant de overeenkomst, zelfs gedeeltelijk, annuleert of verbreekt, heeft Fris doekske BV het recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen dan wel de ontbinding ervan met schadevergoeding. De schadevergoeding bedraagt vijfendertig procent van de totale prijs vermeld in de overeenkomst tussen partijen, met een minimum ten bedrage van tweehonderdvijftig euro per overeenkomst, onverminderd het recht van Fris doekske BV om een hogere schadevergoeding te vorderen indien Fris doekske BV een grotere schade lijdt.

12. Indien bepaalde in voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden opgenomen bepalingen om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen en/of nietig zouden worden verklaard, heeft dit geen gevolgen voor de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen.

13. Iedere overeenkomst tussen Fris doekske BV en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven en de Vrederechter van het kanton Aarschot bevoegd, al naar gelang het geval.